Κατανοήστε τα αποτελέσματα των τεστ σας

 

Scroll Right
Αποτελέσματα του τεστ ΠΑΠ
Αποτέλεσμα Τι σημαίνει
Φυσιολογικό Δεν εντοπίστηκαν αλλαγές στα κύτταρα του τραχήλου της μήτρας. Έχετε εξαιρετικά μειωμένο κίνδυνο να αναπτύξετε προκαρκινική τραχηλική νόσο ή καρκίνο τραχήλου της μήτρας μέσα στα επόμενα 3 χρόνια.

Ο γιατρός μπορεί να σας συστήσει την επανάληψη του τεστ σε 1 με 3 χρόνια.
ASC-US (Άτυπα Πλακώδη Επιθηλιακά Κύτταρα Απροσδιορίστου Σημασίας) Τα κύτταρά σας έχουν άτυπη (μη τυπική) εμφάνιση. Εάν αυτό δεν οφείλεται σε υψηλού κινδύνου λοίμωξη από HPV, έχετε εξαιρετικά μειωμένο κίνδυνο να αναπτύξετε προκαρκινική τραχηλική νόσο ή καρκίνο τραχήλου της μήτρας.

Ο γυναικολόγος σας μπορεί να σας συστήσει να κάνετε επαναληπτικό τεστ ΠΑΠ ή ενδέχεται να χρησιμοποιήσει το αρχικό δείγμα που έλαβε για τη διενέργεια του τεστ ΠΑΠ για τη διεξαγωγή HPV test, προκειμένου να εντοπίσει πιθανή λοίμωξη από HPV. Το αποτέλεσμα του HPV θα τον βοηθήσει να αποφασίσει εάν θα πρέπει να προχωρήσετε σε κολποσκόπηση, σε επανέλεγχο με τεστ ΠΑΠ ή άλλες επιλογές παρακολούθησης.
LSIL (χαμηλού βαθμού ενδοεπιθηλιακή) Έχουν σημειωθεί μικρές αλλαγές στα κύτταρα του τραχήλου της μήτρας, που σημαίνει ότι έχετε σχετικά αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης προκαρκινικής τραχηλικής νόσου ή καρκίνο τραχήλου της μήτρας.

Ο γυναικολόγος σας μπορεί να σας προτείνει να προχωρήσετε σε κολποσκόπηση ή μπορεί να χρησιμοποιήσει το αρχικό δείγμα που έλαβε για τη διενέργεια του τεστ ΠΑΠ, προκειμένου να διεξάγει το HPV test για να εντοπίσει πιθανή λοίμωξη από HPV. Το αποτέλεσμα του HPV θα τον βοηθήσει να αποφασίσει εάν θα πρέπει να προχωρήσετε σε κολποσκόπηση, σε επανέλεγχο με τεστ ΠΑΠ ή άλλες επιλογές παρακολούθησης.
HSIL (υψηλού βαθμού ενδοεπιθηλιακή) Έχει σημειωθεί υψηλού βαθμού αλλοίωση των κυττάρων του τραχήλου της μήτρας και έχετε σοβαρά αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης προκαρκινικής τραχηλικής νόσου ή και καρκίνου τραχήλου της μήτρας.

Ο γυναικολόγος σας πιθανώς θα σας συστήσει κολποσκόπηση.
Scroll Right
Αποτελέσματα του HPV test*
Αποτέλεσμα Τι σημαίνει
Αρνητικό Δεν εντοπίστηκε λοίμωξη από HPV. Έχετε εξαιρετικά μειωμένο κίνδυνο να αναπτύξετε προκαρκινική τραχηλική νόσο ή καρκίνο τραχήλου της μήτρας για τα επόμενα 3 χρόνια.

Ο γιατρός σας ενδέχεται να σας συστήσει να υποβληθείτε σε HPV test τα επόμενα 3 χρόνια.
Θετικό Έχετε λοίμωξη από υψηλού κινδύνου τύπους HPV και αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης προκαρκινικής τραχηλικής νόσου ή καρκίνου τραχήλου της μήτρας.

Ο γυναικολόγος σας είναι πιθανό να συστήσει επανέλεγχο με HPV test σε έναν χρόνο καθώς οι περισσότερες λοιμώξεις από HPV αυτο-θεραπεύονται. Ενδέχεται ο γιατρός σας να χρησιμοποιήσει το αρχικό δείγμα που έλαβε για τη διενέργεια του HPV test για να διερευνήσει τυχόν λοίμωξη, συγκεκριμένα από τους τύπους HPV16 και HPV18.
Θετικό για λοίμωξη από HPV16 ή HPV18 Έχετε λοίμωξη από HPV, και συγκεκριμένα από έναν από τους πλέον επικίνδυνους τύπους HPV, καθώς και αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης προκαρκινικής τραχηλικής νόσου ή καρκίνου τραχήλου της μήτρας.

Ο γυναικολόγος σας μπορεί να σας συστήσει να υποβληθείτε σε κολποσκόπηση.

*Πολλά HPV test δίνουν ως απάντηση μόνο ένα «ναι» ή ένα «όχι» για όλα τα στελέχη του ιού συνολικά, συμπεριλαμβανομένων του HPV16 και του HPV18. Έτσι, ένα θετικό αποτέλεσμα από οποιοδήποτε από αυτά τα τεστ καταδεικνύει μόνο την ύπαρξη λοίμωξης από κάποιο στέλεχος υψηλού κινδύνου και όχι συγκεκριμένα ή ξεχωριστά από τα στελέχη HPV16 και HPV18. Το cobas® HPV Test της Roche δίνει ξεχωριστά αποτελέσματα για κάθε στέλεχος, για το HPV16 και το HPV18, επιπλέον του συνόλου των 12 ακόμη στελεχών υψηλού κινδύνου, προσφέροντας σ’ εσάς και στον γυναικολόγο σας περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου τραχήλου της μήτρας. Τα αποτελέσματα που συγκεκριμενοποιούν την ύπαρξη των στελεχών HPV16 και HPV18 είναι ιδιαίτερα βοηθητικά, δεδομένου ότι σας δίνουν τη δυνατότητα να γνωρίζετε εάν ανήκετε σε ομάδα υψηλού κινδύνου για την ανάπτυξη της νόσου.

Scroll Right
Αποτελέσματα τεστ ΠΑΠ & HPV test (διπλό τεστ)
Αποτέλεσμα Τι σημαίνει
ΠΑΠ φυσιολογικό και HPV αρνητικό Δεν διαπιστώθηκαν αλλαγές στα κύτταρα του τραχήλου της μήτρας και δεν εντοπίστηκε λοίμωξη από HPV. Έχετε εξαιρετικά μειωμένο κίνδυνο να αναπτύξετε προκαρκινική τραχηλική νόσο ή καρκίνο τραχήλου της μήτρας μέσα στα επόμενα 5 χρόνια.
ΠΑΠ ASC-US (Άτυπα Πλακώδη Επιθηλιακά Κύτταρα Απροσδιορίστου Σημασίας) & HPV αρνητικό Τα κύτταρά σας δεν είναι «φυσιολογικά». Δεδομένου ότι αυτό δεν έχει προκληθεί από υψηλού κινδύνου λοίμωξη από HPV, έχετε εξαιρετικά μειωμένο κίνδυνο ανάπτυξης προκαρκινικής τραχηλικής νόσου ή καρκίνου τραχήλου της μήτρας.

Ο γυναικολόγος σας μπορεί να σας συστήσει επαναληπτικό τεστ ΠΑΠ και HPV test (διπλό τεστ) στο μέλλον ή να επιλέξει άλλον τρόπο παρακολούθησης.
ΠΑΠ LSIL (χαμηλού βαθμού ενδοεπιθηλιακή αλλοίωση) & HPV αρνητικό Έχουν σημειωθεί μικρές αλλαγές στα κύτταρα του τραχήλου της μήτρας, που σημαίνει ότι έχετε σχετικά αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης προκαρκινικής τραχηλικής νόσου ή καρκίνου τραχήλου της μήτρας.

Ο γιατρός σας μπορεί να σας συστήσει να προβείτε σε επαναληπτικό τεστ ΠΑΠ & HPV test (διπλό τεστ) σε έναν χρόνο ή να υποβληθείτε σε κολποσκόπηση.
HSIL (υψηλού κινδύνου ενδοεπιθηλιακή αλλοίωση) & HPV αρνητικό ή HPV θετικό Έχει σημειωθεί υψηλού βαθμού αλλοίωση των κυττάρων του τραχήλου της μήτρας και έχετε σημαντικά αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου τραχήλου της μήτρας.

Ο γιατρός σας πιθανώς θα σας προτείνει κολποσκόπηση.
ΠΑΠ φυσιολογικό και HPV θετικό Δεν εντοπίστηκαν αλλαγές στα κύτταρα του τραχήλου της μήτρας, ωστόσο έχετε υψηλού κινδύνου λοίμωξη από HPV και αυξημένο κίνδυνο προκαρκινικής τραχηλικής νόσου ή καρκίνου τραχήλου της μήτρας.

Ο γιατρός σας μπορεί να σας συστήσει επανάληψη του τεστ ΠΑΠ και του HPV test (διπλό τεστ) σε έναν χρόνο, καθώς οι περισσότερες μολύνσεις HPV αυτο-θεραπεύονται. Ενδέχεται ο γυναικολόγος σας να χρησιμοποιήσει το αρχικό δείγμα που έλαβε για τη διενέργεια του διπλού τεστ για να διερευνήσει τυχόν λοίμωμη από τους τύπους HPV16 και HPV18. Εάν βρεθείτε θετική, έχετε ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης προκαρκινικής τραχηλικής νόσου και καρκίνου τραχήλου της μήτρας και ο γιατρός σας θα σας συστήσει κολποσκόπηση.
ΠΑΠ ASC-US (Άτυπα Πλακώδη Επιθηλιακά Κύτταρα Απροσδιορίστου Σημασίας) & HPV θετικό Τα κύτταρά σας είναι άτυπα (μη τυπικά) και έχετε υψηλού κινδύνου λοίμωξη από HPV. Έχετε ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης προκαρκινικής τραχηλικής νόσου και καρκίνου τραχήλου της μήτρας.

Ο γυναικολόγος σας θα σας συστήσει να προβείτε αμέσως σε κολποσκόπηση.